Nath Mal ki Haveli Jaisalmer Entry Fee

  • No Entry Fee

Nath Mal ki Haveli Jaisalmer Phone

N/A


Rating: | 4/5 stars
Based on total 52 reviews

Nath Mal ki Haveli Jaisalmer Address: Center Of The City, Sadar Bazar, Jaisalmer, Rajasthan, 345001, India

Jaisalmer Tour Packages

Book Online Jaisalmer Packages Now

Nath Mal ki Haveli Jaisalmer Timings

Day Timing
Monday 8:00 am – 7:00 pm
Tuesday 8:00 am – 7:00 pm
Wedesday 8:00 am – 7:00 pm
Thursday 8:00 am – 7:00 pm
Friday 8:00 am – 7:00 pm
Saturday 8:00 am – 7:00 pm
Sunday 8:00 am – 7:00 pm
Links: | Map

Location Map for Nath Mal ki Haveli Jaisalmer